กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ