การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

บางระจันวิทยา ร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านทุจริตและความประพฤติมิชอบ