กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา แซ่จึง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพรรษา ยักแสง
ครู คศ.1

นางสาวณิชาภา ก้อนแข็ง
ครู คศ.1

นางสาวจินดารัตน์ หิรัญรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมมนัส ยวนเขียว
ครูอัตราจ้าง