กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชลธิชา แซ่จึง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพรรษา ยักแสง
ครู คศ.1

นางสาวณิชาภา ก้อนแข็ง
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ปภัส ขุนติ
ครูอัตราจ้าง