กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี แจ้งดี
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา จุลลเกษตร์
ครู คศ.1

นางสาวศรัณย์ลักษณ์ บุญรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภสร แกมขุนทด
ครูผู้ช่วย