กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวสุ เกิดเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมาลัย แก้วมณี
ครู คศ.3

นางหาดแก้ว ทองขาว
ครู คศ.3

นางสาวสุนทรีย์ แก้วกันไทย
ครู คศ.3

นางสาวปัญจรัตน์ ทับเปีย
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ทรัพย์พร้อม
ครู คศ.2

นางสาวอริศรา มีสกุล
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา วิญญกูล
ครู คศ.2

นางจรรยา รัตนาภรณ์
ครู คศ.1

นางสาววิไลวรรณ ทรงศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวศศิชา ไชยศรี
ครู คศ.1

นายจิตรกร เจริญวงษ์
ครู คศ.1

นายอนุชิต แย้มอ่ำ
ครู คศ.1