กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปุณญะ รัตนโกสุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรพงศ์ ทับอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวปิยะนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูล
ครู คศ.2

นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริ
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฏ์
ครู คศ.2

นางสาวบังอร แย้มชุมพร
ครู คศ.1

นายวารุตม์ สวยสะอาด
ครู คศ.1

นางสาวกชกร รักชูช่วง
ครูผู้ช่วย