กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรอุมา ปานคีรี
ครู คศ.1

นายพลพิทักษ์ ชีวนาถพันธ์
ครู คศ.1

นายรักษมัณ กันโต
ครู คศ.1