กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปัทมพร แก่นแจ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่น
ครู คศ.3

นางนริศรา บัววัฒน์
ครู คศ.2