กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวอรอนงค์ เรียงผา
ครู คศ.1

นางสาวพรธิชา สุขเรืองรอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณวรา ทับไทย
ครูผู้ช่วย