กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรีสุดา พันธาสุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอทิตยา ปินตะธารา
ครู คศ.2

นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฎฐณิชา คุ้มแจ้ง
ครู คศ.1

นางสาวรัตนพร รักดี
ครู คศ.1

นางสาวปุณรดา ศรีเมฆ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมานิดา ทองนิล
ครูอัตราจ้าง

นายไททัส อีลังวี อีลังวี
ครูอัตราจ้าง