ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบางระจันวิทยา ปีการศึกษา 2565”
“ค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบางระจันวิทยา ปีการศึกษา 2565”วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้จัดกิจกรรม 
“ค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบางระจันวิทยา ปีการศึกษา 2565”
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (โถงอาคาร 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียน
สามารถนําความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อไป

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,22:13   อ่าน 31 ครั้ง